Strona główna Aktualności
Aktualności
Wybory ławników na nową kadencję 2020-2023 PDF Drukuj artykuł

Wybory ławników na nową kadencję 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) – dalej USP.

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 USP kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2019 r.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693). Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 USP, tj:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r., poz.1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

Dokumenty wymienione w ppkt. od a) do d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty z powyższe (ppkt. f) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
  2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

 
Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Mrągowie w 2019 roku PDF Drukuj artykuł

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Mrągowie w 2019 roku

 
Komunikat w sprawie znaków opłaty sądowej PDF Drukuj artykuł

Komunikat  w sprawie znaków opłaty sądowej

Więcej…
 
ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY KASY SĄDU REJONOWEGO W MRĄGOWIE PDF Drukuj artykuł

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY KASY SĄDU REJONOWEGO W MRĄGOWIE
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2018 roku do kasy Sądu Rejonowego w Mrągowie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe tj. dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty kancelaryjne) i sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, rejestr spadkowy, badania).

 
Informacja o zmianie rachunków bankowych od 01.06.2016r. PDF Drukuj artykuł

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych.

Więcej…
 
PLAN DZIAŁALNOŚCI PDF Drukuj artykuł

Plan działalności SR w Mrągowie na 2020r.

Plan działalności SR w Mragowie na 2019r.

Plan działalności SR w Mragowie na 2018r.

Plan działalności SR w Mrągowie na 2017r.

Plan działalności SR w Mrągowie na 2016r.

Plan działalności SR w Mrągowie na 2015 r.

Plan działalności Sądu Rejonowego w Mrągowie na 2014 rok. 

Plan działalności SR w Mrągowie na 2013 r.

Plan działalności SR w Mrągowie na 2012 rok

Plan działaności SR  w Mrągowie na 2011 rok

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie