Strona główna Informacje
Informacja o sposobie przetwarzania PDF Drukuj artykuł

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych  w Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Mrągowie oraz Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie i Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie realizowanych zadań. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie:

Sąd Rejonowy w Mrągowie, ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo;

Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn;

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

- telefon: Prezes 89 743 30 34, Dyrektor 89 521 61 55;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

- telefon: 48 533 327 058;

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana;

Niektóre dane osobowe możemy uzyskiwać również z innych źródeł, ale tylko pod warunkiem, że obowiązujące przepisy nakładają na nas taki obowiązek.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań ustawowych i umownych, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych;

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych.  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda – świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym  w Mrągowie przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;

współpraca międzynarodowa - obrót prawny z zagranicą;

wsparcie pionu orzeczniczego;

zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy;

sprawowanie nadzoru;

rozpoznawanie wniosków i skarg;

zaopatrzenie, administrowanie, infrastruktura;

rekrutacja;

zatrudnienie w sądzie;

świadczenia socjalne;

szkolenia;

realizacja wydatków publicznych;.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

 Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, prasowe, ochrony, informatyczne.

Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych osobowych;

Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji   i profilowania?

Sąd Rejonowy w Mrągowie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest profilowanie, prosimy zajrzeć tutaj.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy zajrzeć tutaj.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie